سرطان سینه در حاملگی

  در دوران حاملگی، پستان دستخوش یکسری تغییرات فیزیولوژیک می شود. در اواخر حاملگی دانسیته بافت پستان بیشتر شده و معاینه، سونوگرافی و ماموگرافی آن سخت تر می شود. ممکن در صورت مشاهده چیزی غیر طبیعی، فرد ابزار کند که در پستان او چیزی وجود دارد اما اطرافیان، با گفتن این حرف که این تغییرات […]

read more »
Call Now Button